КОМПЛЕКТ “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2012 Г.” ПЛЮС ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ АБОНАМЕНТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА Е-MAIL СЪОБЩЕНИЯ С АКТУАЛНИ КОМЕНТАРИ

Уважаеми абонати,
Имам удоволствието да представя на Вашето внимание изданието на “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД за 2012 г.:
“ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2012 г.” на книжен носител
Комплектът на изданието включва 5 тома, в които се съдържа:
- цялата нормативна база на подоходното облагане - Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за облагане данъците върху доходите на физическите лица, включително, маркиране на измененията в законите за годината, както и актуални и изчерпателни коментари с практически примери за прилагането им;
- цялата нормативна база на Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, включително, маркиране на измененията в закона и правилника за годината, както и актуален и изчерпателен коментар с практически примери за прилагането им;
- цялата нормативна база на Закона за местните данъци и такси и на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, включително, маркиране на измененията в закона и кодекса за годината, както и актуални и изчерпателни коментари с практически примери за прилагането на закона;
- коментари на Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, както и на практиката на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите по задължителното обществено осигуряване;
- годишен финансов отчет съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, както и актуални коментари за промените в счетоводното законодателство за 2012 г.;
- коментари за текущите промени в данъчното и осигурително законодателство през 2012 г., както и на проблеми и казуси по прилагането на данъчното, счетоводното и осигурително законодателство.
Цената на комплект за “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2012 г.” е 246.25 (двеста четиридесет и шест лева и двадесет и пет стотинки) плюс 49.25 (четиридесет и девет лева и двадесет и пет стотинки) ДДС или 295.50 (двеста деветдесет и пет лева и петдесет стотинки) с включен ДДС.
Комплектът за изданието “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2012 г.” се разпространява само чрез абонамент. Тези от Вас, които желаят да се абонират могат да направят това чрез нашите търговски представители в страната или с банков превод по посочената в офертата банкова сметка. Когато абонаментът се извършва чрез банков превод, без да е издадена от нас проформа фактура, след превеждане на сумата, моля изпратете с писмо попълнения талон за абонамент.
Вашият точен адрес и данните от талона за абонамент са ни необходими за своевременното издаване на данъчна фактура, както и за навременното изпращане на абонамента, съответно на томовете от изданието.
При извършване на абонамент от изданието “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2012 г.” можете да поставите при преференциални условия на заплащане писмени въпроси и проблеми от практиката по прилагането на данъчното законодателство. Отговорите, които ще получите ще бъдат разработки, с които можете да се защитите пред контролните органи, можете да ги ползвате като аргументи за обосновки пред Ваши контрагенти или при вземане на управленски решения.
При извършване на допълнителен абонамент, от датата на абонамента до края на месец май 2012 г., на посочена от Вас електронна поща, чрез получаване на е-mail съобщения с прикачен файл или прикачени файлове ще Ви информираме с актуални коментари за текущите промени в данъчното и осигурително законодателство, както и за проблеми и казуси по прилагането на данъчното и осигурителното законодателство.
Цената на допълнителния абонамент “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2011/2012 г.” за получаване чрез електронна поща на е-mail съобщения с актуални коментари за прилагане на данъчното и осигурително законодателство е 246.25 (двеста четиридесет и шест лева и двадесет и пет стотинки) плюс 49.25 (четиридесет и девет лева и двадесет и пет стотинки) ДДС или 295.50 (двеста деветдесет и пет лева и петдесет стотинки) с включен ДДС.

„ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД предлага on-line абонамент и заявки за изданията „ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ”, както и на допълнителния абонамент за получаване чрез електронна поща на е-mail съобщения с актуални коментари за прилагане на данъчното и осигурително законодателство.

добави към абонамента


 


ИЗДАНИЯ