ТАЛОН ЗА АБОНАМЕНТ за изданията на “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД

* Попълнете на кирилица!( Използвай адреса по съдебна регистрация ):

ТД на НАП:

Идент. № по ЗДДС:

Идент. № БУЛСТАТ: 

Дата:


Наименование
Брой
Цена (лв.)
Сума (лв.)

 

Нямате добавени книги към заявката!

Моля абонаментът да се изпраща на:

           
Адрес: ( Използвай адреса за кореспонденция )

(гр./ с., пощ. код, ж.к., ул., бл., вх., ет., ап.)

Получател:

(име, фамилия, длъжност, телефон)

Изпрати Отмени

Точният адрес и данните от талона за абонамент са ни необходими за издаване на проформа фактура, както и за своевременното издаване на данъчна фактура и изпращане на абонамента, след извършване от Ваша страна на банковия превод.

 


ИЗДАНИЯ