ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2009 година

ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2009 ГОДИНА – КОМПЛЕКТ ОТ 5 ТОМА

Уважаеми абонати, “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД в своето издание от 2009 г. предлага на вниманието Ви изчерпателни коментари по прилагане на данъчното законодателство, задължителното обществено осигуряване, счетоводното законодателство и приложимите счето... Още

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ПРАКТИКО - ПРИЛОЖЕН КОМЕНТАР

Уважаеми абонати, “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД в своето издание от 2009 г. предлага на вниманието Ви цялата нормативна база на Закона за корпоративното подоходно облагане, включително, маркиране на измененията в закона за годината, както и актуален и из... Още

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ КОМЕНТАРИ

Уважаеми абонати, “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД в своето издание от 2009 г. предлага на вниманието Ви цялата нормативна база на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и на Закона за местните данъци и такси, включително, маркиране на измене... Още

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН КОМЕНТАР

Уважаеми абонати, “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД в своето издание от 2009 г. предлага на вниманието Ви нормативната база на Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, включително, марки... Още

ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ КОМЕНТАРИ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

Уважаеми абонати, “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД в своето издание от 2009 г. предлага на вниманието Ви подробни и изчерпателни коментари на Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и други законови и подзаконови нормативни актове, с... Още

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Уважаеми абонати, “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД в своето издание от 2009 г. предлага на вниманието Ви книга, която е шесто преработено издание по тематиката. Съдържанието на книгата е разработено в съответствие с действащите към момента на издаването зако... Още

 


ИЗДАНИЯ