ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Уважаеми абонати,
“ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД в своето издание от 2009 г. предлага на вниманието Ви книга, която е шесто преработено издание по тематиката. Съдържанието на книгата е разработено в съответствие с действащите към момента на издаването закони и други подзаконови нормативни актове в областта на счетоводното, данъчното, трудовото, социалното и други видове законодателства. Особено внимание е обърнато на основните постановки на Закона за счетоводството, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за здравното осигуряване, Кодекса за социалното осигупяване, Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, Международните счетоводни стандарти.
Книгата започва с характеризиране на текущото и годишното счетоводно приключване. Ключови моменти тук са инвентаризациите, годишните оценки, провизиите. Вниманието на читателя се акцентира на нови моменти и на решения по проблемни въпроси свързани със счетоводното законодателство.
Във втората, четвъртата и петата глави се анализират основните елементи (отчети) от годишния финансов отчет, както и отделни въпроси по текущото отразяване на разходи, приходи, активи, пасиви и собствен капитал. Поотделно се разглеждат структурата, информационните връзки и изготвянето на счетоводния баланс, отчетът за приходите и разходите, отчетът за паричните потоци и отчетът за собствения капитал. Определено място е отделено на текущото отчитане по сметките на основните видове стопански операции, което рефлектира в отразяването в показателите на счетоводните отчети.
Отчетът за приходите и разходите е взаимно свързан със съставянето на данъчна декларация за корпоративния данък от печалбата. Информационното осигуряване на годишната данъчна декларация е обект на разглеждане в трета глава. Важно е да се знаят основни моменти по съдържанието й, както и разграничаването между разходи за данъци, текущи разходи за данъци, отсрочени разходи за данъци, от което много практици като че ли се страхуват и бягат.
В цялата книга паралелно се разглеждат основни въпроси, свързани с изготвяне на годишен финансов отчет по реда на Националните стандарти и по реда на Международните стандарти. От тази гледна точка се надяваме, че текстовете или поне част от тях ще бъдат еднакво полезни както на работещите в предприятия със счетоводна база Националните стандарти, така и тези, които влагат ценния си труд в борба за реализация на Междунардоните стандарти.
Обърнато е особено внимание на приложенията в книгата., които обхващат основни квалификации по смисъла на счетоводните стандарти.

СЪДЪРЖАНИЕ:
УВОД

Глава първа
ТЕКУЩО И ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
1. Нормативни актове в счетоводното законодателство
2. Същност и правила за счетоводно приключване
3. Инвентаризация на активи и пасиви
4. Обезценка на вземания и начисляване на провизии
5. Годишна оценка на активи и пасиви
6. Изготвяне и публикуване на годишни и междинни финансови отчети

Глава втора
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
(ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ)
1. Същност и нормативно регламентиране
2. Елементи на приходите и отразяването им по сметките и в отчета
3. Елементи на разходите и отразяването им по сметките и в отчета
4. Информационни връзки на отчета със сметките съгласно Националните стандарти
5. Информационни връзки на отчета със сметките съгласно Международните стандарти

Глава трета
ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТВНИЯ ДАНЪК
1. Формиране на данъчна печалба /данъчна загуба/
2. Данъчни постоянни разлики и отчетноинформационно осигуряване
3. Данъчни временни разлики и отчетноинформационно осигуряване
4. Други показатели за данъчния финансов резултат и отчетноинформационно осигуряване
5. Данъчни амортизируеми активи
6. Пренасяне на данъчната загуба, счетоводни грешки и промени в счетоводната политика

Глава четвърта
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
1. Същност и нормативно регламентиране
2. Активи и отразяването им по сметките и в баланса
3. Собствен капитал и пасиви и отразяването им по сметките и в баланса
4. Информационни връзки на баланса със сметките съгласно Националните стандарти
5. Информационни връзки на баланса със сметките съгласно Международните стандарти

Глава пета
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Същност и регламентиране на отчета за паричните потоци
2. Структура и елементи на отчета за паричните потоци
3. Информационни връзки на отчета за паричните потоци със сметките съгласно Националните стандарти и съгласно Международните стандарти
4. Нормативно регламентиране и информационни връзки със сметките на отчета за собствения капитал съгласно Националните стандарти и съгласно Международните стандарти
5. Структура и елементи на отчета за собствения капитал
6. Приложения към финансовия отчет съгласно Националните стандарти и съгласно Международните стандарти

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ЛИТЕРАТУРА
ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК ПО АЗБУЧЕН РЕД

добави към абонамента


 


ИЗДАНИЯ