КОМПЛЕКТ “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2011 Г.”

Уважаеми абонати,
Имам удоволствието да представя на Вашето внимание изданието на “ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД за 2011 г.:
“ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2011 г.” на книжен носител Комплектът на изданието включва 5 тома, в които се съдържа:
- цялата нормативна база на подоходното облагане - Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за облагане данъците върху доходите на физическите лица, включително, маркиране на измененията в законите за годината, както и актуални и изчерпателни коментари с практически примери за прилагането им;
- цялата нормативна база на Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, включително, маркиране на измененията в закона и правилника за годината, както и актуален и изчерпателен коментар с практически примери за прилагането им;
- Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, с коментар на процедурите за прилагане на Спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото;
- коментари на Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, както и на практиката на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите по задължителното обществено осигуряване;
- индивидуални и консолидирани финансови отчети съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, както и актуални коментари за промените в счетоводното законодателство през 2011 г.;
Цената на комплект за “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2011 г.” е 246.25 (двеста четиридесет и шест лева и двадесет и пет стотинки) плюс 49.25 (четиридесет и девет лева и двадесет и пет стотинки) ДДС или 295.50 (двеста деветдесет и пет лева и петдесет стотинки) с включен ДДС.
Комплектът за изданието “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2011 г.” се разпространява само чрез абонамент. Тези от Вас, които желаят да се абонират могат да направят това чрез нашите търговски представители в страната или с банков превод по посочената в офертата банкова сметка. Когато абонаментът се извършва чрез банков превод, без да е издадена от нас проформа фактура, след превеждане на сумата, моля изпратете с писмо попълнения талон за абонамент.
Вашият точен адрес и данните от талона за абонамент са ни необходими за своевременното издаване на данъчна фактура, както и за навременното изпращане на абонамента, съответно на томовете от изданието.
При извършване на абонамент от изданието “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2011 г.” можете да поставите при преференциални условия на заплащане писмени въпроси и проблеми от практиката по прилагането на данъчното законодателство. Отговорите, които ще получите ще бъдат разработки, с които можете да се защитите пред контролните органи, можете да ги ползвате като аргументи за обосновки пред Ваши контрагенти или при вземане на управленски решения.

добави към абонамента


 


ИЗДАНИЯ