ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2010 ГОДИНА – КОМПЛЕКТ ОТ 5 ТОМА

Уважаеми абонати,
“ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД в своето издание за 2010 г. ще предложи на вниманието Ви изчерпателни коментари по прилагане на данъчното законодателство, задължителното обществено осигуряване, счетоводното законодателство и приложимите счетоводни стандарти, както и подбрана законова и подзаконова нормативна база и указания на Министерство на финансите, Националната агенция за приходите и на Националния осигурителен институт по данъчното облагане, счетоводното законодателство и задължителното обществено осигуряване за годината. Изданието ще може да се ползва текущо през цялата година, включително и при изготвянето на годишните финансови отчети.
Комплектът на изданието включва 5 тома, в които се съдържа:
- цялата нормативна база на Закона за корпоративното подоходно облагане, включително, маркиране на измененията в закона за годината, както и актуален и изчерпателен коментар с практически примери за прилагането му;
- цялата нормативна база на Закона за облагане данъците върху доходите на физическите лица и Закона за местните данъци и такси, включително, маркиране на измененията в законите за годината, както и актуални и изчерпателни коментари с практически примери за прилагането им;
- нормативната база на Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, включително, маркиране на измененията в закона и правилника за годината, както и актуален и изчерпателен коментар с практически примери за прилагането им;
- коментари на Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, както и практиката на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите по задължителното обществено осигуряване;
- годишни финансови отчети съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, както и актуални коментари за промените в счетоводното законодателство през 2010 г.;
- коментари за текущите промени в данъчното и осигурителното законодателство през 2010 г., както и проблеми и казуси по прилагането на данъчното, счетоводното и осигурителното законодателство.
Комплектът на изданието “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2010 Г.” се разпространява само чрез абонамент. Тези от Вас, които желаят да се абонират, могат да направят това сега. Ако желаете да закупите отделни томове от изданието “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2010 Г.” можете да направите това след тяхното офертиране.
Точният адрес и данните от талона за абонамент са ни необходими за издаване на проформа фактура, както и за своевременното издаване на данъчна фактура и изпращане на абонамента, след извършване от Ваша страна на банковия превод.
При извършване на абонамент на изданието “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2010 Г.” можете да поставите при преференциални условия на заплащане писмени въпроси и проблеми от практиката по прилагането на данъчното законодателство. Отговорите, които ще получите ще бъдат разработки, с които можете да се защитите пред контролните органи, можете да ги ползвате като аргументи за обосновки пред Ваши контрагенти или при вземане на управленски решения.

добави към абонамента


 


ИЗДАНИЯ