ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ПРАКТИКО - ПРИЛОЖЕН КОМЕНТАР

Уважаеми абонати,
“ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД в своето издание от 2009 г. предлага на вниманието Ви
цялата нормативна база на Закона за корпоративното подоходно облагане, включително, маркиране на измененията в закона за годината, както и актуален и изчерпателен коментар с практически примери за прилагането му.

СЪДЪРЖАНИЕ

І. ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ІІ. ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН КОМЕНТАР НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Глава първа
ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА

Глава втора
ОБЕКТИ НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА МЕСТНИТЕ ЛИЦА

Глава трета
ОБЕКТИ НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ НЕПЕРСОНИФИЦИРАНИ ДРУЖЕСТВА

Глава четвърта
ВИДОВЕ ДАНЪЦИ

Глава пета
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Глава шеста
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Глава седма
АВАНСОВИ ВНОСКИ, ВНАСЯНЕ И ДЕКЛАРИРАНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК

Глава осма
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Глава девета
ДАНЪЧНО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ С ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ

Глава десета
МЕЖДУНАРОДНО ОБЛАГАНЕ

Глава единадесета
НАМАЛЯВАНЕ, ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОБЛАГАНЕ С КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

Глава дванадесета
ДАНЪК, УДЪРЖАН ПРИ ИЗТОЧНИКА

Глава тринадесета
ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

Глава четиринадесета
ДАНЪК ВЪРХУ ХАЗАРТНАТА ДЕЙНОСТ

Глава петнадесета
ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Глава шестнадесета
ДАНЪК ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА ОТ ОПЕРИРАНЕ НА КОРАБИ

Глава седемнадесета
ЛИХВИ ЗА ПРОСРОЧИЕ

добави към абонамента


 


ИЗДАНИЯ