ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ КОМЕНТАРИ

Уважаеми абонати,
“ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД в своето издание от 2009 г. предлага на вниманието Ви
цялата нормативна база на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и на Закона за местните данъци и такси, включително, маркиране на измененията в законите за годината, както и актуални и изчерпателни коментари с практически примери за прилагането им.

СЪДЪРЖАНИЕ

І. ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ІІ. ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН КОМЕНТАР НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Глава първа
ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА

Глава втора
ОБЕКТИ НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА МЕСТНИТЕ И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Глава трета
ОБЛАГАЕМИ И НЕОБЛАГАЕМИ ДОХОДИ

Глава четвърта
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕТО ОТ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Глава пета
ВИДОВЕ ДОХОДИ И ДАНЪЦИ

Глава шеста
УСТАНОВЯВАНЕ НА ГОДИШНАТА ДАНЪЧНА ОСНОВА

Глава седма
ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Глава осма
ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

Глава девета
ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Глава десета
ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ НАЕМ ИЛИ ДРУГО ВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРАВА ИЛИ ИМУЩЕСТВО

Глава единадесета
ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ ОТ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ИЛИ ИМУЩЕСТВО

Глава дванадесета
ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

Глава тринадесета
ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ОБЛАГАНЕ С ПАТЕНТЕН ДАНЪК КЪМ ОБЛАГАНЕ ПО ОБЩИЯ РЕД

Глава четиринадесета
ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ОБЩАТА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ОСНОВА

Глава петнадесета
ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ И СРОК ЗА ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ОБЩАТА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ОСНОВА

Глава шестнадесета
ОКОНЧАТЕЛЕН ДАНЪК ЗА ДОХОДИ ОТ ИЗТОЧНИК В БЪЛГАРИЯ

Глава седемнадесета
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПЛАТЦИ НА ДОХОДИТЕ

ІІІ. ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ІV. ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН КОМЕНТАР НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Глава първа
МЕСТНИ ДАНЪЦИ – ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава втора
ЗАКОНОВА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

Глава трета
ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Глава четвърта
ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НУЖДИ

Глава пета
ТУРИСТИЧЕСКА ТАКСА

Глава шеста
ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

Глава седма
МЕСТНИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

Глава осма
ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

Глава девета
ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ПО ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН

Глава десета
ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Глава единадесета
ПАТЕНТЕН ДАНЪК

добави към абонамента


 


ИЗДАНИЯ