ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН КОМЕНТАР

Уважаеми абонати,
“ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД в своето издание от 2009 г. предлага на вниманието Ви нормативната база на Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, включително, маркиране на измененията в закона и правилника за годината, както и актуален и изчерпателен коментар с практически примери за прилагането им.

СЪДЪРЖАНИЕ

І. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ІІ. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ІІІ. ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН КОМЕНТАР ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Глава първа
ПРИЛОЖНИ ПОНЯТИЯ И МЕХАНИЗМИ НА ОБЛАГАНЕ

1. ОБЕКТИ НА ОБЛАГАНЕ
2. ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА
3. ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ
4. ДАНЪЧНА ОСНОВА
5. ДАНЪЧЕН КРЕДИТ
6. НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
7. ДАНЪЧНА СТАВКА
8. ОСВОБОДЕНИ ДОСТАВКИ

Глава втора
ДОСТАВКИ НА СТОКИ

1. ОБЛАГАЕМИ ДОСТАВКИ СЪС СТОКИ
2. ВЪЗМЕЗДНИ ДОСТАВКИ СЪС СТОКИ
3. ДОСТАВКИ СЪС СТОКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА
4. ДОСТАВКИ СЪС СТОКИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУОБЩНОСТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, КОИТО СЕ ГРУПИРАТ ПО СЛЕДНИТЕ ПРИЗНАЦИ:
- ВОД
- ВОП
- ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ
- ТРИСТРАННИ ОПЕРАЦИИ СЪС СТОКИ
- ВНОС НА СТОКИ
- ДОСТАВКИ НА СТОКИ, ОБЛАГАЕМИ С НУЛЕВА СТАВКА

Глава трета
ДОСТАВКА НА УСЛУГИ

1. ОБЛАГАЕМИ ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ
2. ВЪЗМЕЗДНИ ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ
3. ДОСТАВКИ С УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА
4. ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА
- ДОСТАВКИ С ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЗА УСЛУГИ С ТРАНСПОРТ НА СТОКИ И ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ, А ТЕ ОТ СВОЯ СТРАНА НА ТРАНСПОРТ, ОРГАНИЗИРАН В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ
- ДОСТАВКИ С УСЛУГИ, СЪПЪТСТВАЩИ ТРАНСПОРТА НА СТОКИ И ПЪТНИЦИ, С ПОДРОБНИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТОВА ДАЛИ СА ИЗВЪРШВАНИ В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС ИЛИ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ
- ДОСТАВКИ НА ДРУГИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОПРЕДЕЛЕНИ ОБЕКТИ КАКВИТО СА: СВЪРЗАНИ С НЕДВИЖИМ ИМОТ; С КУЛТУРНИ, СПОРТНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ДРУГИ РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ; С ОЦЕНКА И ЕКСПЕРТИЗА ИЛИ РАБОТА ПО ДВИЖИМИ ВЕЩИ; СВЪРЗАНИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ

Глава четвърта
СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ НА ДОСТАВКИ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ

1. ДОСТАВКИ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
2. ДОСТАВКА НА ИНВЕСТИЦИОННО ЗЛАТО
3. ДОСТАВКА НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
4. ДОСТАВКА НА СТОКИ ВТОРА УПОТРЕБА
5. ДОСТАВКИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА КОМИСИОНЕН ДОГОВОР
6. ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ И СТОКИ, СВЪРЗАНИ С ОТПАДЪЦИ
7. ДОСТАВКИ ПРИ ПУБЛИЧНА ПРОДАН

Глава пета
РЕГИСТРАЦИЯ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ
2. РЕГИСТРАЦИЯ ПО ИЗБОР
3. СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РЕГИСТРАЦИЯ
4. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ
5. ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО ИЗБОР
6. ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО ИНИЦИАТИВА НА ОРГАНА ПО ПРИХОДИТЕ

Глава седма
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ

добави към абонамента


 


ИЗДАНИЯ