ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ КОМЕНТАРИ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

Уважаеми абонати,
“ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД в своето издание от 2009 г. предлага на вниманието Ви подробни и изчерпателни коментари на Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и други законови и подзаконови нормативни актове, свързани със задължителното обществено осигуряване, както и практиката по тези въпроси на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите.

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава първа
КРЪГ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА В ДОО И ДЗПО – ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

І. Кръг на осигурените лица
ІІ. Осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица (всички социални рискове по КСО)
1. Работници и служители по Кодекса на труда
2. Изпълнители по договори за управление и контрол
3. Лица на изборни длъжности или с духовно звание
4. Осигурителни вноски
5. Работещи по служебни правоотношения
ІІІ. Осигурени за всички социални рискове по КСО без безработица
ІV. Осигурителни вноски върху социални разходи
V. Осигурени за инвалидност, старост, смърт, трудова злополука и професионална болест (работници и служители, които са наети на работа до 5 работни дни или 40 часа в месеца)
VІ. Ред и срокове за внасяне на осигурителните вноски за лицата, осигурени по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО
VІІ. Осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (лица работещи без трудово правоотношение)
VІІІ. Осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за тези рискове и за общо заболяване и майчинство

Глава втора
КРЪГ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА, ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ – ТАБЛИЧЕН ВИД 2009 Г.

Глава трета
КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНИЯ ПО ЕБК

Глава четвърта
ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

1. Самоосигуряващи се лица – кръг на осигурените, регистрационен режим
1. Упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност – чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО
2. Еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества
3. Земеделски производители и тютюнопроизводители
ІІ. Възникване, прекъсване, възобновяване и прекратяване на осигуряването
1. Започване, прекъсване, възобновяване и прекратяване на осигуряването
2. Обхват на осигуряването. Осигурителни права.
ІІІ. Осигурителен доход
1. Максимален и минимален размер
2. Избран месечен осигурителен доход
3. Осигуряване върху осигурителен доход на две или повече основания
4. Окончателен размер на осигурителния доход за ДОО (ДЗПО)
5. Различия (особености) при определяне окончателния размер на здравноосигурителния доход
ІV. Осигурителни вноски – размер, разпределение и внасяне
V. Издаване и заверяване на осигурителните книжки
1. Издаване на осигурителните книжки
2. Вписвания в осигурителните книжки
3. Заверяване на осигурителна книжка
VІ. Данни за регистъра на осигурените лица – особености
VІІ. Обезщетения по ДОО – особености
VІІІ. Провеждане на осигуряването чрез осигурителната каса

Глава пета
ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ НА РАБОТЕЩИТЕ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

І. Осигурителен стаж на работещите по трудови или служебни правоотношения
1. Общи положения
2. Зачитане и изчисляване на осигурителния стаж за периодите до януари 2003 г.
3. Зачитане и изчисляване на осигурителния стаж от 1 януари 2003 г.
4. Удостоверяване на осигурителния стаж
5. Промени при зачитането и изчисляването на осигурителния стаж от 1 януари 2005 г.
6. Особености при зачитането и изчисляването на осигурителния стаж на учителите, нещатните лектори-преподаватели и лицата наети без определено работно време
ІІ. Осигурителен стаж на изпълнителите по договори за управление и контрол и лицата на изборни длъжности

Глава шеста
ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ, ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРИ НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ, НЕДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ РАБОТА

Глава седма
ДЛЪЖНИЦИ, КРЕДИТОРИ И ГАРАНЦИОННИ ВНОСКИ ПО ЗГВРСНР

І. Задължени лица (длъжници) по ЗГВРСНР
ІІ. Правоимащи лица (кредитори) по ЗГВРСНР
ІІІ. Гаранционни вноски

Глава осма
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

І. Здравноосигурителен статус
1. Принцип на задължително обхващане на българските граждани от здравно осигуряване в НЗОК
2. Изключения свързани с правилата за координиране на системите за социална сигурност в ЕС
3. Изключване на задължителното осигуряване в НЗОК извън правилата за координиране на системите за социална сигурност
4. Здравноосигурителен статус на чуждите граждани
ІІ. Връзка между внасянето на здравноосигурителните вноски и ползването на здравноосигурителните права
ІІІ. Здравноосигурителни вноски – условия за определяне и внасяне
1. Общи положения
2. Здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1 от ЗЗО
3. Здравноосигурителни вноски за осигурените от Републиканския бюджет
4. Здравноосигурителни вноски за здравно неосигурени лица

Глава девета
ОСИГУРЯВАНЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ 1408/71

І. Координационна същност на Регламент 1408 и принцип за определяне на едно приложимо законодателство
ІІ. Правила за приложимо законодателство. Закон по местоработата
ІІІ. Правила за командированите лица
1. Командироване на наетите лица
2. Командироване на самостоятелно заети лица
3. Ред за издаване и оттегляне на формуляр Е 101
ІV. Други специални правила за приложимо законодателство
1. Правила за моряците
2. Правила за международния транспорт
3. Правила при едновременна работа в различни държави членки
4. Правила при съчетаване на дейност като наето и самостоятелно заето лице в различни държави членки
5. Прилагане на законодателството по пребиваване при негативен конфликт
6. Правила за държавните служители, прилавнените на тях лица и наетите в дипломатическите представителства
V. Договаряне на изключения от правилата
VІ. Правила за предоставяне на обезщетенията в натура (медицинска помощ)
VІІ. Правила за отпускане и изплащане на паричните обезщетения
1. Основни хипотези
2. Процедура за установяване на временна неработоспособност и отпускане на обезщетенията
3. Изчисляване и изплащане
4. Удостоверяване и зачитане на осигурителните периоди.

добави към абонамента


 


ИЗДАНИЯ