ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2008 ГОДИНА - КОМПЛЕКТ ОТ 5 ТОМА

Уважаеми абонати,
“ПАКС КОРПОРАЦИЯ” ЕООД в своето издание от 2008 г. предлага на вниманието Ви изчерпателни коментари по прилагане на данъчното законодателство, задължителното обществено осигуряване, националното счетоводно законодателство и приложимите счетоводни стандарти, както и подбрана законова и подзаконова нормативна база по данъчното облагане, счетоводното законодателство и задължителното обществено осигуряване за годината. Изданието съдържа:
том 1 – Национално счетоводно законодателство с коментари на промените;
том 2 – Закон за корпоративното подоходно облагане; Практико-приложен коментар;
том 3 – Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Закон за местните данъци и такси; Практико-приложни коментари;
том 4 - Практико-приложни коментари по Задължително обществено осигуряване;
том 5 – Косвени данъци.
Комплектът на изданието “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2008 Г.” се разпространява само чрез абонамент, до изчерпване на отпечатаните количества. Тези от Вас, които желаят да се абонират, могат да направят това сега.
Точният адрес и данните от талона за абонамент са ни необходими за издаване на проформа фактура, както и за своевременното издаване на данъчна фактура и изпращане на абонамента, след извършване от Ваша страна на банковия превод.
При извършване на абонамент от изданието “ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ 2008 Г.” можете да поставите при преференциални условия на заплащане писмени въпроси и проблеми от практиката по прилагането на данъчното законодателство. Отговорите, които ще получите ще бъдат разработки, с които можете да се защитите пред контролните органи, можете да ги ползвате като аргументи за обосновки пред Ваши контрагенти или при вземане на управленски решения.

добави към абонамента


 


ИЗДАНИЯ